Workshop byl rozdělen na dvě fáze – analýzu (průzkum) území a syntézu (návrh) území. Syntetická návrhová fáze byla rozdělena na teoretickou část, která vyústila ve výčetcílů », bodů zájmu », otázek » a témat » a na praktické mapové výstupy, které se snaží popsat území s pomocí linií », bodů » (ohnisek) a ploch ».

 • urbánní propojení sídel Libá – Hohenberg s vazbou na turismus
 • rozvoj území při zachování současného charakteru
 • zlepšit prostupnost území
 • doplnit území o nové stavby, tak aby nebyl příliš dotčen stávající stav území
 • obnovit přirozené propojení s Německem
 • navázat na sebe ohniska v území, a vytvořit způsob komunikace mezi nimi
 • zapojit místní, prezentovat jim krajinu novým pohledem, vzbudit sounáležitost s krajinou, tak aby pozitivním příkladem motivovali ostatní
 • znovuobjevit vztah krajiny k historii, ten chránit a dále rozvíjet
 • nezapomínat na to, že území funguje v malém i velkém kontextu
 • orientovat se na místní lidi, ptát se jich po potřebách, ty vyhodnotit a případně rozvíjet
 • monitorovat a rozvíjet to jedinečné v území
 • vytvořit přirozený systém zapojení místních do revitalizace území
 • udržet rozdíly v krajině (jinak vypadá krajina v Německu a jinak v Čechách)
 • vytvořit definované hranice mezi přírodou a osídlením (zastavitelné a nezastavitelné území)

Cíle